Szkolenie okresowe

 • Szkolenie okresowe to odpowiednik prowadzonych do 2010 roku kursów dokształcających na przewóz rzeczy lub osób. Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat. W przypadku kierowców, którzy mieli obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie trzeba odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
 • Szkolenie okresowe składa się z 35 godzin zajęć.
 • Szkolenie okresowe po zmianach 06.04.2022 r.

  Szkolenie okresowe jest dedykowane dla osób zamierzających przedłużyć ważność uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy co 5 lat w przypadku:

  a) wcześniejszego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

  b) wydania prawa jazdy kategorii:
  D1, D1+E, D lub D+E do dnia 10 września 2008 r.
  C1, C1+E, C lub C+E do dnia 10 września 2009 r.

  Chcesz zapisać się na szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób? Zobacz krok po kroku co powinieneś zrobić

 •  Kandydat udaje się na badania lekarskie i psychologiczne
 • Kandydat zabierając badania, dowód osobisty, zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu) oraz prawo jazdy udaje się do Urzędu Miasta/Starostwa do Wydziału Komunikacji po numer PKZ (Profil Kandydata na Kierowcę). 
 • NOWOŚĆ od 06.02.2022r. PKZ to coś bardzo podobnego do profilu kandydata na kierowcę (PKK), tylko dla kierowców zawodowych stąd nazwa PKZ – profil kierowcy zawodowego.
 • Profil kierowcy zawodowego zawiera informacje na temat:

  - aktualnie wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych

  - uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej

  - karcie kwalifikacji kierowcy.

 • Kandydat zgłasza się z numerem PKZ do OSK Krzysztof
 • Kandydat po zapoznaniu się z programem szkolenia realizuje szkolenie.

          Szkolenie realizowane jest zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 5 modułów
trwających 35 godzin i jest realizowane odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

1) C, C+E, C1 i C1+E lub
2) D, D+E, D1 i D1+E
– zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego prowadzi się zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin szkolenia okresowego określonymi w tabeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł, który trwa 7 godzin:
1) związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
2) zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń – Pierwsza pomoc w Sali OSK Krzysztof (szkolenie trwające 3,5h)

 • UWAGA! Wybierz rzetelne szkolenie, w przeciwnym razie, urząd może cofnąć Twoje uprawnienia!

U S TA W A
z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wojewoda niezwłocznie po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:
- w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów

- przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru
cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.

Zapraszamy na szkolenie okresowe w naszej siedzibie w Siemianowicach Śląskich ul. Parkowa 1

 • Zajęcia prowadzimy w formie e-learning lub w formie wykładów w dogodnym dla klienta terminie!
 • Koszt szkolenia - 1000 zł
 • Masz pytania? Chcesz zapisać się na szkolenie? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz - skontaktujemy się z Tobą!
Wyślij wiadomość

Wymagania:

 • Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba posiadająca profil kierowcy zawodowego, która:
  1) zapoznała się z programem szkolenia okresowego;

  2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  a) przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo

  b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt lub

  3) pracuje na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykonującego
  przewóz drogowy.